• Који је први корак да би Технички опитни центар започео поступак сертификације?

  Да би ТОЦ започео поступак сертификације производа потребно је доставити (поштом, електронском поштом или на факс 011/3977-422) писани захтев за понуду за издавање сертификата са основним подацима о типу производа, произвођачу и/или увознику; (Захтев за понуду може да поднесе правно лице - произвођач, овласцени заступник, дистрибутер производа или увозник производа - са седиштем у Републици Србији. Захтев се подноси на меморандуму подносиоца захтева и мора бити оверен од стране овласценог лица).

 • Када ћемо добити понуду?

  Након пријема захтева за понуду Технички опитни центар ће доставити у најкраћем могућем року (најкасније дан након пријема захтева) подносиоцу захтева понуду са свим условима реализације услуге, као и тачан датум када можемо да отпочнемо процес испитивања као и сву потребну документацију (образац захтева за сертификацију, правила сертификације и друго).
  Подносилац захтева, након пријема и прихватања понуде, треба да изврши уплату на основу понуде и да доказ о уплати достави факсом ТОЦ-у, као и да попуни и овери образац захтева за сертификацију и припреми потребну документацију, која је наведена у тачки 5. обрасца захтева.

 • Како се узоркују производи и колико је потребно узорака?

  Узорковање уређаја за испитивање врши представник ТОЦ-а са складишта увозника или дистрибутера (за уређаје стране производње). Термин узорковања и испоруке у ТОЦ договара се са наручиоцем услуге по пријему обавештења о прихватању понуде, односно пријему доказа о извршеној уплати.
  За радиофреквенцијске сметње испитни узорак чини по 1 уређај за сваки тип производа.
  За противпожарне апарате испитни узорак чине по 4 комада за сваки тип апарата.
  Испитни узорак за заштитне опасаче чине по 5 комада за сваки тип заштитних опасача.
  Испитни узорак за заштитне шлемове чине по 5 комада за сваки тип шлема.

 • Које су обавезе корисника у вези са сертификацијом производа?

  За радиофреквенцијске сметње подносилац захтева за сертификацију је дужан да изврши припрему уређаја и пусти га у рад на месту испитивања у режиму који се предвиђа релевантним стандардом за испитивање. Такође уз уређај треба доставити и пратећу опрему, прибор, каблове, (хардвер и софтвер) и све остало што је неопходно за повезивање и пуштање у рад уређаја.
  Противпожарни апарати се током испитивања пуне по 4 пута. Активности пуњења апарата и плаћање ових трошкова врши подносилац захтева за сертификацију.

 • Колика је важност сертификата?

  За радиофреквенцијске сметње рок важења сертификата је до 01.01.2014. године.
  Рок важења сертификата за противпожарне апарате није ограничен ако се контролом саобразности утврди да су производи саобразни атестираном (сертификованом) типу. Контрола саобразности за апарате из увоза врши се на узорку узетом из сваке партије испоруке апарата. То значи да је ималац сертификата дужан да пријави на контролу саобразности сваку партију апарата из увоза.
  Контрола саобразности за апарат из домаће производње врши се у складу са планом надзора који Технички опитни центар доставља имаоцу сертификата.
  Рок важења сертификата за шлемове је 5 година.
  Рок важности сертификата за заштитне опасаче је неограничен уз обавезну контролу саобразности за сваку партију испоруке истог типа и порекла.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас